Rok 2019 v SDH Pornice

Rok 2019 byl opět velmi bohatý na kulturní a sportovní události. V únoru jsme začali tradičním masopustním průvodem v obci. V dubnu proběhl sběr železného šrotu a úklid v areálu Zadreva.

Na přelomu zimy a jara nechal obecní úřad v budově Zadrevu opravit omítky, vyměnit okna a vchodové dveře. Touto cestou bych chtěl poděkovat starostovi obce Pačlavice Pavlu Čechovi a hlavně Karlu Robotkovi st. a jeho pomocníkům za dobře vykonanou práci. Společně jsme provedli úklid a zkompletovali nové židle a stoly, které dodala obec. V květnu jsme dovezli a postavili májku za účasti občanů Pornic a okolí.

Dne 1. června, kdy se májka pokácela, už byly v plném proudu přípravy na závody TFA Pornice, které následovaly hned druhý den. Pod vedením Milana Kochaníčka jsme pořádali 1. kolo Zlínské ligy TFA – železných hasičů. Více se o této soutěži dočtete ve sportovním příspěvku. 
V průběhu roku jsme se zúčastnili čtyř okrskových schůzí, z nichž jedna proběhla 20. září u nás. Projednávaly se soutěže, kulturní akce, hasičské výlety atd. Dne 16. listopadu proběhlo okresní shromáždění starostů v Kurovicích. Za hojné účasti byl zhodnocen rok 2019 a z jednotlivých příspěvků jsme se seznámili se stanovami na rok 2020 a novými pravidly v hasičském sportu.

V červenci začaly hasičské výlety v okrsku Morkovice. My jsme letos oslavovali 115 let od založení sboru v Pornicích. Při slavnostní schůzi 19. července byly za účasti představitelů okolních hasičských sborů předány řády a medaile současným členům sboru. Památku zakladatelů a bývalých členů hasičského sboru v Pornicích jsme uctili minutou ticha.

Letošní rok nebyl ke konání hasičských výletů nikterak přívětivý. Odnesli jsme to snad nejvíce my, Pornice. Přívalová bouřka hodinu před zahájením nám neumožnila výlet pořádat a termín konání jsme museli o týden posunout. I na druhý pokus opět pršelo, ale přesto jsme to zvládli. Poučení do dalších výletů zní, dokončit akci za každého počasí. Ostatních výletů v okolí jsme se účastnili v různém počtu a v rámci možností členů našeho sboru.

Po celý rok jsme udržovali areál a nářadí v provozuschopnosti a díky tomu probíhaly bez problémů veškeré akce, jak kulturní, tak sportovní. Osadili jsme výstražné tabulky upozorňující na provoz v areálu. V letních měsících jsme byli dvakrát během čtrnácti dnů požádáni starostou obce o uklizení cesty ke mlýnu po bouřce. Petr Valouch, Milan Dopita a Petr Jaroš v krátké době opět uvedli komunikaci do původního stavu, za což jim patří poděkování. Sekání trávy, ořez náletových dřevin a další údržbové práce probíhaly v areálu i během podzimních měsíců.

Při bouřce 27. července jsme přišli o altán, ale naštěstí máme hasičskou pojistku. Petr Valouch po všech papírových formalitách a telefonátech vyřídil pojistnou událost a pojišťovna nám proplatila 6000 Kč.

Po celý rok se hospodářka Kristýna Valouchová se svým manželem starali o budovu v areálu Zadreva při různých zápůjčkách pro rodinné oslavy. Zajišťovali předání a převzetí budovy, zapůjčení nádobí, lavic a stolů, úklid budovy a jiné. Za to jim moc děkuji.

Organizaci hasičských výletů měl vždy pod patronátem dnes už bývalý starosta Dušan Hejkrlík, který zajišťoval kapelu, občerstvení a oslovoval sponzory o ceny do tomboly. Ale samozřejmě to nejde bez ostatních členů sboru, jenž se na pořádání všech akcí podíleli v rámci svých možností s ohledem na rodinu a zaměstnání. Za to patří všem velké poděkování.  

Po dvaceti letech odstoupil bratr Dušan Hejkrlík z funkce starosty SDH Pornice. Velmi mu děkujeme za jeho mnohaleté vedení sboru. K dnešnímu dni má SDH Pornice 24 členů. Nový výbor pracuje v tomto složení: velitel: Petr Jaroš, starosta: Petr Valouch, hospodář: Dušan Hejkrlík, kronikář: Petra Jarošová, jednatel: Alena Polášková.

Petr Jaroš, velitel SDH Pornice